Intrebări frecvente  |   Utile  |   Termeni şi condiţii  
înapoi la cuprins capitolul anterior următorul capitol

CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

SECTIUNEA a 2-a Desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere

§.1. Susţinerea probei teoretice

Art. 13 (1) Soluţionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera "X" a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzatoare răspunsului/răspunsurilor considerat/considerate corect/ corecte. Celelalte casete, conţinând răspunsurile considerate gresite, ramân necompletate.

(2) Completarea anexei la chestionar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se face numai cu pastă sau cerneală de culoare albastră ori neagră.

(3) Timpul afectat soluţionării chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), şi de 10 minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b).

Art. 14 (1) Înainte de începerea probei teoretice, candidaţii completează anexa la chestionar, prin înscrierea datelor personale pe fila "faţă", respectiv prin înscrierea mentiunilor referitoare la perioada de pregătire teoretică şi la şcoala de pregătire a conducătorilor de autovehicule absolvită, pe fila "verso". Anexa la chestionar se semnează de către candidat pe ambele file.

(2) Candidaţilor le sunt interzise efectuarea oricaror însemnări pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau de înregistrare, precum şi consultarea între ei.

(3) Înainte de începerea probei teoretice, examinatorii au următoarele obligaţii:
a) să stabileasca identitatea candidaţilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre următoarele documente aflate în termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de sedere; să verifice prezenţa conform programatorului de examen;
b) să verifice chestionarele şi anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor însemnări ce ar putea influenţa răspunsurile candidaţilor;
c) să instruiască candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a examenului şi de completare a anexei la chestionar, precum şi cu privire la timpul afectat solutionarii fiecarui chestionar;
d) să verifice anexele la chestionare cu privire la înscrierea datelor şi a menţiunilor prevăzute la alin. (1);
e) să atentioneze candidatii cu privire la interdictiile prevazute la alin. (2).

Art. 15 (1) În timpul probei teoretice, examinatorii au următoarele obligatii:
a) să supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfasurare a activitatii si să reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice încercare de substituire a candidatilor;
b) să interzica accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevazute în programator, cu exceptia persoanelor cu atributii de control;
c) să intrerupa examinarea candidatilor care incearca să promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta între ei ori care consemneaza raspunsurile la întrebarile din chestionare pe alte materiale decât anexa la chestionar distribuita, declarandu-i respinsi.

(2) În timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis să comunice candidatilor raspunsurile la întrebarile din chestionare ori să desfasoare alte activitati care ar impiedica supravegherea desfasurarii examinarii.

Art. 16 La expirarea timpului afectat solutionarii chestionarelor de examen, anexele la chestionare si chestionarele de examen se ridica de catre examinatori, care au obligatia de a le verifica în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor si respectarea interdictiilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (2).

Art. 17 (1) Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluarii, se efectueaza, pe baza grilelor de verificare corespunzatoare, separat, de catre cel putin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizati în programator.

(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se pot efectua si în prezenta candidatilor.

(3) Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care sunt indicate cu alte caractere decât litera "X" sau sunt completate cu creionul.

(4) Pentru a fi declarat admis la proba teoretica, candidatul trebuie să raspunda corect la cel putin 22 de întrebari, pentru chestionarul prevazut la art. 12 alin. (2) lit. a), si la cel putin 8 întrebari, pentru chestionarul prevazut la art. 12 alin. (2) lit. b).


Art. 18 Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 17 alin. (1), examinatorii au urmatoarele obligatii:

a) să înscrie în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obtinut de candidat, gradul profesional, numele si prenumele si să semneze;

b) să consemneze în programatoare seria anexei atribuite fiecarui candidat, precum si rezultatele obtinute de acesta la proba teoretica sau, dupa caz, mentiunile corespunzatoare referitoare la neprezentarea candidatului;

c) să comunice candidatilor declarati admisi la proba teoretica data, ora si locul pentru sustinerea probei practice de conducere;

d) să anuleze chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si să consemneze în rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul "Respins".

Art. 19 (1) Candidatii declarati respinsi la proba teoretica pot fi reprogramati pentru sustinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunostinta conditiile si documentele ce trebuie actualizate si li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde documentele prevazute la art. 7, cu exceptia chitantelor de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.

(2) Candidatii declarati respinsi la proba teoretica se pot programa la un nou examen pentru sustinerea probei teoretice dupa cel putin 15 zile de la data la care au fost declarati respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.

(4) În cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, în situatiile prevazute la alin. (2) si (3), examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

§. 2. Sustinerea probei practice

Art. 20 (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa respecte conditiile stabilite conform anexei nr. 4.

(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie să fie dotate în mod obligatoriu cu:
a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia motocicletelor;
b) oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator;
c) caseta omologata cu inscriptia "EXAMEN".

(3) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor.

(4) În timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu trebuie să fie încarcate.

Art. 21 (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul.

(2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 22 (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizeaza numai în poligoane special amenajate, conform schitei prevazute în anexa nr. 5, si cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza;
b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celalalt, cu începerea executiei din partea dreapta a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.

(2) Proba practica de conducere a motocicletei în poligon este promovata de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.

Art. 23 În timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidatilor, în functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:

A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1

a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie să faca dovada capacitatii de a se pregati să conduca în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. să regleze scaunul daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta;
2. să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, daca este cazul, rezematoarele pentru cap;
3. să se asigure ca usile sunt închise;
4. să efectueze un control sumar al starii cauciucurilor, franelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
5. să controleze elementele legate de securitatea încarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de încarcare, modul de încarcare, stivuirea încarcaturii, numai pentru categoria BE;
6. să controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric, numai pentru categoria BE.

b) Manevre speciale care trebuie testate în legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers înapoi, dintre urmatoarele:

1. să efectueze o manevra de mers înapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevra de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga la coltul strazii, fara a parasi banda de circulatie;
2. să faca o întoarcere printr-o manevra de mers înainte si de mers înapoi;
3. să parcheze vehiculul si să se repuna în miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia înainte ori înapoi, pe teren neted, în panta si în rampa;
4. să franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa.

c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:

1. să efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie să înceapa cu vehiculul si remorca sau semiremorca în stationare, unul lânga celalalt (nu unul în spatele celuilalt);
2. să mearga pe directia înapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
3. să parcheze în siguranta pentru încarcare/descarcare.

d) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
1. să paraseasca un loc de stationare, să plece din nou dupa o oprire în trafic, să iasa de pe un drum lateral;
2. să foloseasca drumuri drepte, să intalneasca vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
3. să abordeze curbe;
4. să patrunda si să traverseze intersectii si jonctiuni;
5. să schimbe directia: să vireze la dreapta sau la stanga, să schimbe banda de circulatie;
6. să între/să iasa de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; să treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
7. să depaseasca/să se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil, să depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, să fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. să respecte regulile instituite în zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. să fie precauti si să ia masurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.

B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E

a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie să faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. să regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta;
2. să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap; 3. să efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
4. să controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; să urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;
5. să controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;
6. să controleze elementele de securitate legate de încarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încarcare, mecanismul de încarcare, daca este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încarcare, fixarea încarcaturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
7. să controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
8. să fie capabili să ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
9. să citeasca o harta rutiera, facultativ.

b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:

1. să efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie să înceapa cu vehiculul si remorca în stationare unul lânga altul (nu în linie dreapta);
2. să mearga pe directia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. să parcheze în mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
4. să parcheze pentru a lasa să urce sau să coboare în siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.

c) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de deplina siguranta si luând toate precautiile necesare, astfel:
1. să paraseasca un loc de stationare, să plece din nou dupa o oprire în trafic, să iasa de pe un drum fara prioritate;
2. să foloseasca drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
3. să abordeze curbe;
4. să patrunda si să traverseze intersectii si jonctiuni;
5. să schimbe directia: să vireze la dreapta si la stanga, să schimbe banda de circulatie;
6. să între/să iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
7. să depaseasca/să se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil; să depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, să fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. să respecte regulile instituite în zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. să fie precauti si să ia masurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.

Art. 24 Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii:

a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stapânirea de care acesta va da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie să perceapa faptul ca se afla în siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotarî daca se impune continuarea examinarii pana la expirarea timpului afectat probei practice.

b) În timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplina siguranta, în raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor

c) În plus fata de elementele prevazute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
1. stapânirea vehiculului, tinând cont de urmatoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a oricaror dotari care asigura siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, daca este cazul), a directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul înconjurator, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;
3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;
4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; când executa manevre particulare);
5. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea;
6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate în fata si în spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;
7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care să permita oprirea la distanta vizibila si în siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;
8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutiera, luarea în consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;
10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire în functie de împrejurari; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frana, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.

Art. 25 În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligati:
a) să nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;

b) să verifice identitatea candidatilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba de traseu;

c) să consemneze în anexa la chestionar, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica;

d) să explice candidatilor modul de desfasurare a probei si să le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;

e) să nu permita accesul în vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor sau a persoanelor cu atributii de control;

f) să nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinarii;

g) să urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervina în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

h) să nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;
i) să nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;

j) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunostintelor si în acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.

Art. 26 (1) Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului în traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, în zile diferite.

(2) Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanta parcursa trebuie să fie suficienta pentru ca examinatorul să poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.

(3) În cazul în care proba practica se desfasoara prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenti cumulati trebuie să respecte conditiile prevazute la alin. (2).

Art. 27 (1) Neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 23 se penalizează de catre examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la chestionar, a literei "I" în casutele corespunzatoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetata.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeaza prin înmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art. 28 (1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpii prevăzuti la art. 26 alin. (2) este declarat admis la proba practică.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 26 alin. (2) este declarat respins.

(3) Candidatul declarat respins la proba practica poate fi reprogramat pentru sustinerea unui nou examen în conditiile art. 19 alin. (1) si (2).

sus următorul capitol
DESPRE NOI    |    LEGISLAŢIE    |    INDICATOARE RUTIERE    |    ÎNSCRIERE    |    ÎNTREBĂRI FRECVENTE   |    UTILE   |    CONTACT